Visie

Zien, zijn en gekend worden

De Piramide, Een dynamische buurtschool met structuur waar iedereen gezien en gekend wordt.

Cognitief/didactisch

Ontwikkeling is inzicht verkrijgen. Taal is daarbij een belangrijke succesfactor.

Het uitgangspunt vormt het unieke kind met zijn of haar mogelijkheden. Hoge verwachtingen en vertrouwen in het kind vormen de basis voor diens ontwikkeling, waarbij het aanleren van vaardigheden en kennisoverdracht de sleutel zijn. De behoefte van het kind staat centraal en het wordt uitgedaagd om steeds de volgende leerstap te nemen.

Om de ontwikkeling van het kind te realiseren bieden we structuur in de school. Deze structuur zien we terug in het aanbieden van de leerstof en de leeromgeving.

Het speerpunt in ons onderwijs is taal; lezen en woordenschat staan centraal. We maken gebruik van methodes met bewezen effect en leerresultaat. Het kind wordt gedurende zijn schooltijd nauwkeurig gevolgd, zowel in de behaalde school- en leerresultaten als in de sociale en emotionele ontwikkeling.

Pedagogisch

Zelfvertrouwen en samenwerken. De school als tweede huis.

De Piramide is een school waar iedereen gezien en gekend wordt. De kinderen en de leerkrachten dragen ieder hun steentje bij om op positieve wijze met elkaar om te gaan. De leerkracht is de dynamische factor in de klas en zorgt voor een ontspannen sfeer en veiligheid. De leerkracht bevordert het zelfvertrouwen van en samenwerking tussen de leerlingen. De eigen inbreng van het kind wordt gewaardeerd, zodat het zich vrij en nieuwsgierig kan uiten: Het kind heeft een stem.

Visie sociaal/maatschappelijk (levensbeschouwelijk)

Midden in de wereld staan met ruimte voor iedereen.

De Piramide is een inspirerende en ondernemende buurtschool, die een afspiegeling is van de wijk Zuilen. De Piramide verzorgt het onderwijs vanuit een christelijke traditie. Dat betekent dat de school werkt aan de praktische vertaling van op het christendom geinspireerde waarden en normen. Het uiteindelijke doel is kinderen bewust maken van de manier waarop ze in het leven staan en het onder woorden kunnen brengen van hun eigen levensbeschouwing.

We streven naar een democratische samenleving en stimuleren het actief burgerschap. De leerlingen krijgen een stem, iedereen wordt uitgenodigd zich betrokken te tonen, zodat men zich verantwoordelijk voelt voor de manier van omgaan met elkaar. We vergroten de sociale competenties van leerlingen, waarbij ruimte is voor ieders eigenheid en waardering voor onderlinge verschillen.

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?